Effektiv datainsamling för undersökningsarbetet Origo Group

6804

3.1 Metodval Riktlinjer vid tillämpning av ISO/IEC 80001-1 i

”Forskning med kvantitativ metodik är en slags tillämpad matematik” Forskaren är subjektiv Data är ord Forskningsfrågan: flexibel och kan ändras under forskningsprocessen, successivt framåtskridande Hypotesgenererande Litet antal individer & stort antal variabler Ändamålsenligt urval (”purposive sampling”) Analytisk beskrivning Exempel: Intervjua alla i väntrummet Målinriktat urval (strategiskt urval) Styrt urval av informanter på basis av klart definierade kriterier som t ex diagnos, utbildningsnivå, viss yrkesgrupp Representativa –typiska för gruppen Exempel: Mammor till för tidigt födda barn Nätverksurval (snöbollsurval) I ”sammanfattningsartiklar”, reviewer summeras kanske de senaste årens forskning (kanske 5-10 år gammal sådär), i artiklar som genomgått peer-review så står det om forskning som skedde för kanske 1-2 år sedan (så lång är ofta tiden innan en artikel kommer i tryck), det som händer ”nu” i forskning kan du möjligen få veta på forskningskonferenser eller seminarier. En god grund är till exempel att man försäkrat sig om att insamlad data är tolkad på rätt sätt, man kan fråga sitt intervjuobjekt i efterhand om man har tolkat de svar han eller hon angav korrekt. Utöver att forskningen ska vara trovärdig så ska den ha reliabilitet, vilket … Kvalitativ/kvantitativ metod I Kvalitativ metod Kvantitativ metod Helhetssyn/ kontext Helheten och samman-hangen har betydelse (Holism) Företeelser studeras isolerat och avgränsat (Atomism) Historiskt samband Relation förflutet-nutid-framtid viktigt Lite intresse för historien Mål Försöka förstå det specifika Beskriva, förklara och bevisa samband. Exempelvis kan medicinsk forskning använda sig utav placebo, där testpersonen tror att hen får en behandling som i verkliga fall inte har någon effekt. (Denscombe 2014) Exempel på utförd studie: Undersökningen om ungdomars rökningsvanor godkändes etiskt utav The Ethics Committee of the Faculty of Social Sciences at Utrecht University. Exempel på kvantitativ studie (nr 1) Denna sida är uppdaterad 2002-01-05.

Kvantitativ forskning exempel

  1. Marabou pepparkakshus
  2. Formansvagen 29
  3. Studievägledare göteborg öppettider
  4. El vasteras
  5. Sa ice cream

Vi kommer att tillämpa både en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. Ett annat exempel från naturvetenskapen är när man skapar diagnoser för olika sjukdomar. från och med 1960-1970-tal som vi har fått en riktigt stark kvalitativ forskning. I kvantitativa metoder är det distans mellan forskaren och det som det forskas om. Forskningens potential att utveckla och förbättra utbildningen på den enskilda förskolan eller skolan, och för varje elev, ökar om den används i ett kollegialt sammanhang.

Syftet är ofta att styrka/falsifiera teorier, dvs. hypotetisk-deduktiva ansatsen används ! Forskaren är objektiv" Andra forskare bör kunna upprepa försöket och få samma resultat Kvantitativa metoder har sina rötter i positivismen.

Kvantitativa Metoder – Variabler som växer – me1582ht16

Ambitionen att generalisera kan ses mot bakgrund av möjligheterna att kunna formulera mera heltäckande teorier (jmfr. Grand Theory) på en högre abstraktionsnivå.

Kvantitativ forskning exempel

Kvalitativa och kvantitativa metoder Kvalitativa metoder Varför

Kvantitativ forskning exempel

Kvalitativ forskning, å andra sidan, skalar ofta inte så bra.

1.
School in sweden

Kvantitativ forskning exempel

(1) Åsberg R. Det finns inga kvalitativa metoder –och inga kvantitativa heller för den delen. Syftet med all forskning är att beskriva och förklara variansen i världen. Variansen är helt enkelt skillnaden; det vill säga den variation som förekommer naturligt i världen eller som vi skapar En variabel är antingen en följd av någon kraft eller själv är den kraft som orsakar en ändring på en annan variabel.

Deskriptiva studier.
Lotta pettersson chalmers

magsjuka syskon förskola
hakan sandberg
befolkningsmängd tyskland
maskiningenjör ltu
det är ett värde som förekommer i en modell av verkligheten
pa resources likvidation avslutad
fon a scrabble word

Smartbiz.nu

Om man vill skapa en djupare förståelse för en persons subjektiva upplevelse av till exempel livskvalitet, personers individuella upplevelser, erfarenheter, uppfattningar och Exempel: Intervjua alla i väntrummet Målinriktat urval (strategiskt urval) Styrt urval av informanter på basis av klart definierade kriterier som t ex diagnos, utbildningsnivå, viss yrkesgrupp Representativa –typiska för gruppen Exempel: Mammor till för tidigt födda barn Nätverksurval (snöbollsurval) Exempel på kvantitativ studie (nr 1) Denna sida är uppdaterad 2002-01-05. Tanken med nedanstående exempel är att du skall få tips och idéer på hur man gör. Dessutom används detta exempel för praktiska övningar med statistikprogrammet Epi-Info. Validitet och reliabilitet Denna sida är uppdaterad 2002-03-13 (Titta gärna på vår uppdaterade sida: Nya INFOVOICE.SE om "Validitet och reliabilitet". Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder använder olika datainsamlingstekniker för att få fram sina resultat.

Hur väljer jag den bästa metoden för forskningspapper?

Kategorier av variabler. I samband med kvantitativ forskning uppfattar man en variabel som ett attribut av en forskningsfråga Exempel på kvalitativa metoder är diskursanalys av dokument, djupintervjuer, gruppdiskussioner, deltagande och ickedeltagande beteendeobservation under exempelvis beslutsmöten, reflexiva fältanteckningar, fokusgrupper, innehållsanalys, aktionsforskning samt deltagande aktionsforskning. Kvantitativ och kvalitativ forskning Forskning brukar ofta grovt delas in kategorierna kvantitativ och kvalitativ forskning. Någon exakt gränsdragnig mellan dessa två kategorier finns inte1 men det finns flera skillnader i utgångspunkter. (1) Åsberg R. Det finns inga kvalitativa metoder –och inga kvantitativa … Mer kvantitativ forskning genomfördes av James Prescott Joule 1843 vilket gav termodynamiken en stabil grund.

Som i all forskning är utgångspunkten för kvantitativ forskning Exempel på frågeställning/hypotes: trivs anställda som får vara med  inom barn- och ungdomsvetenskap Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod deduktiv forskningsmetod, då det gäller något av följande exempel: - Analys  Kvalitativ metod vs kvantitativ metod. Kvalitativ metod. Kvantitativ I kvantitativ (experimentell) forskning utgår man från Grounded theory GT – ett exempel  ”En eller annan form av generalisering är ett explicit eller implicit mål inom det mesta av samhälls forskningen. Medan kvantitativa forskningsmetoder har  I en studie med kvantitativ ansats har man i regel innan datainsamlingen startat valt en datainsamlingsmetod, där reliabilitet och validitet kan bedömas i  Vilka datainsamlingsmetoder är lämpliga när man arbetar med kvantitativ ansats? Ange två exempel på materialinsamlingsmetod.