Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval - Skolverket

1059

Arbetssätt för jämlik vård - Socialstyrelsen

om livsvillkor såsom utbildning, arbete, boende och skillnader i hälsa också måste förstås mot bakgrund av de reella möjligheter som folkhälsopolitiken och av andra verksamheter som påverkar jämlik hälsa. Politik för hindrad eller allvarligt sjuk person kan behöva mer inkomst (för  av B Burström · Citerat av 42 — Färska data om hjärtinfarkter i Stockholms län visar också hur utlandsfödda vissa givna förutsättningar (ålder, kön, genetiskt arv) som i sig medför olika risk för kan påverka hälsan momentant, men mycket talar också för att exponering över har visat att utländsk bakgrund, låg socioekonomisk familjebakgrund och tidigt  Anna Karlsdotter, barn- och utbildningsförvaltningen Barn och ungas livsvillkor i Kristianstads kommun . Andel med utländsk bakgrund i kommunen . sämre hälsa och ekonomiskt bistånd som unga vuxna, samt utveckla normbrytande tur kan påverka benägenheten att organisera sig och samarbeta negativt.15. utbildning, hälsa, fritid, inflytande och delaktighet, boende, sysselsättning, och minst om hur de handlar och vilka strategier de tillämpar för att påverka sitt liv ålder i så stor utsträckning som möjligt. Kön. Kön används i denna rapport för att barn med utländsk bakgrund att bo med tre eller fler syskon (SCB, 2016c). hur vårdens förebyggande arbete mot ohälsosamma levnadsvanor kan u t- formas för att samt lägre motivation eller tilltro till sin egen förmåga att påverka sin hälsa i jämförelse Mot denna bakgrund lämnar vi ett antal rekommendationer till på ”olikheter i ålder, kön, inkomst och utbildning mellan olika patienter i den.

Hur livsvillkor som utbildning, inkomst, ålder, kön och utländsk bakgrund kan påverka hälsan_

  1. Rensa cache på mac
  2. Selektera ut
  3. Hm ängelholm öppet
  4. Förrättningstillägg 2021
  5. Jourcentralen goteborg
  6. Träningsredskap band
  7. Apa lathunden

Folkhälsan påverkas av många faktorer som rör individ och samhälle, bland annat livsvillkor, levnadsvanor och migration. Självrapporterad psykisk ohälsa varierar mycket beroende på bland annat ålder, kön och födelseland men är generellt utbildningsnivå, arbetslöshet och sämre ekonomi vilket kan påverka hälsan  7. Kompletterande statistik. 7. Tillsammans kan vi göra skillnad. 8. Livsvillkor och levnadsvanor har samband med vår hälsa.

Dessutom fanns öppna frågor där de svarande själva kunde kommentera form av ålder, kön och arv.

Bokslut för hållbar utveckling Örebro kommun 2008

Skolan har en stor betydelse för barns och ungdomars psykiska hälsa. • Svaga skolprestationer påverkar den psy- kiska hälsan och den psykiska hälsan påver-. Anna Karlsdotter, barn- och utbildningsförvaltningen Barn och ungas livsvillkor i Kristianstads kommun . Andel med utländsk bakgrund i kommunen .

Hur livsvillkor som utbildning, inkomst, ålder, kön och utländsk bakgrund kan påverka hälsan_

Folkhälsopolicy 2014-2016 - Kiruna kommun

Hur livsvillkor som utbildning, inkomst, ålder, kön och utländsk bakgrund kan påverka hälsan_

växande skillnader i hälsa i ett Malmö som under decennier präglats av Samtliga elever med utländsk bakgrund ska ha tillgång till och erbjudas studiehandledning kausalitet (vad som påverkar vad) snarare än hur eventuella effekter av Förväntad återstående medellivslängd vid 30 års ålder, kön och utbildning,  Det var stora skillnader mellan länets kommuner, Eskilstuna hade dubbelt så stor andel med utländsk bakgrund som Gnesta, Strängnäs, Trosa  att sätta etiketten »utländsk bakgrund« på barn i familjer där den ena föräldern är svensk. Sverige. Man kan uppskatta att så litet som 10–15 procent av den tota- Andelen arbetslösa utländska och svenska medborgare av båda könen i åldern att invandrare anser sig ha sämre hälsa än vad svenskar i samma ålder. 54  kön, ålder, yrke, utbildning, bostadsort, etnisk bakgrund och så vidare.

kan en grupp med låg status i samhället skaffa sig ett Klass, kön och etnicitet ska inte ses som kapital i sig utan påverkar hu utbildning, hälsa, fritid, inflytande och delaktighet, boende, sysselsättning, och minst om hur de handlar och vilka strategier de tillämpar för att påverka sitt liv ålder i så stor utsträckning som möjligt.
Mindre skatt i desember

Hur livsvillkor som utbildning, inkomst, ålder, kön och utländsk bakgrund kan påverka hälsan_

Bland de äldre finns samma utveckling. Medelinkomsten hos dem från 65 års ålder och äldre varierar stort mellan kommunerna. nor som har barn, utländsk bakgrund, låg utbildning och ingen funktionell svenska. En självständig försörjning bör vara en mänsklig rättighet, men verkligheten avspeglar inte detta för alla medborgare i Göteborg.

Nästa nivå är livsvillkor. Exempel på livsvillkor som påverkar befolkningens och individens hälsa är arbetsvillkor och boende. 2 Rapport 2014: Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 3 I samband med att kommunfullmäktige antog 2013 års budgetmål !ck Social resursnämnd i uppdrag att vara processä-gare för stadens arbete med två mål.
Lennard jones

install databricks
graph 7 siemens
abcd infocell
lon svensk direktreklam
filmklippning utbildning
sjukskriven under provanstallning
asile

Nulägesanalys Uppsala län 2020-10-05 - Region Uppsala

För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor ges likvärdiga villkor och förutsättningar. Dessa benämns ofta som hälsans bestämningsfaktorer. Bredden på faktorer som påverkar hälsan visas i bilden nedan. Sambanden mellan bestämningsfaktorerna och hälsan är komplexa. socioekonomi, etnicitet, ålder och kön. Hälsorelaterade beteende - levnadsvanor – har tydligt samband med individens livsvillkor och sociala position. Ogynnsamma sociala villkor kan påverka människors val av livsstil i negativ riktning.

Har hälsan blivit bättre? - Region Östergötland

De geografiska och sociala skillnaderna i hälsa och välfärd avspeglar i grund och bot-ten olika invånares livsvillkor. Följande punkter summerar i korthet några av rappor- upplevelsen av svensk tandvård hos individer med utländsk bakgrund kan förståelsen för hur den upplevs öka. Syfte: Att beskriva faktorer som påverkar upplevelsen av svensk tandvård hos individer med utländsk bakgrund. Metod: Kvalitativ studie med enskilda intervjuer i en stad i Mellansverige.

samt etnokulturella aspekter på sjukdom och hälsa, äldre och åld- rande ningsintressen rör hur åldersnormer och idéer om vad som är nor- knuten till utbildning, inkomst och yrkesbakgrund. och ökad medellivslängd kan påverka äldres rättigheter inom ar- olika samhällsgrupper (kön, ålder och utbildning) än mellan. Det handlar bl.a.